Høyt over Oslo (1)

– Vi skal gjøre det enklere å være innbygger i Oslo

Oslo Origo skal gå i dybden på viktige innbyggerreiser. Det vil gjøre det lettere å bruke kommunens tjenester enten du er senior eller har barn i barnehagealder.

Oslo kommunes digitaliseringssatsing har gjort seg noen viktige erfaringer gjennom de første årene. Mens Oslo Origo fram til nå har jobbet bredt med spredte digitale fellesløsninger, er tiden moden for å gå mer i dybden på viktige innbyggerreiser og konkrete tjenesteområder.

– Det er slik vi kan få til grunnleggende endringer av tjenestene som både innbyggerne og de ansatte i kommunen vil ha glede av. Vi vil gjøre det enklere å bruke kommunens tjenester. Dermed vil vi også gjøre det litt enklere og bedre å være innbygger i Oslo, sier Tine Reuterdahl, direktør i Oslo Origo.

I dette ligger en erkjennelse av at Origo ikke har kapasitet til å løse hele bredden i kommunens digitaliseringsbehov. Men ved å identifisere noen prioriterte områder hvor Origo samhandler tett med utvalgte etater og bydeler om å løse viktige innbyggerbehov, vil det bidra til å bygge mer digital kompetanse ute i virksomhetene. Dette vil igjen skape positive ringvirkninger for hvordan man jobber med digital tjenesteutvikling ute i kommunen. Origo vil også bygge kompetanse på helt nye fagfelt. 

Tverrfaglig samarbeid

– Vi har stor tro på at tverrfaglig samarbeid er en viktig nøkkel her. Origo vil jobbe tett sammen med dem som leverer tjenestene, og se på hvordan teknologi og data kan forenkle prosessene hos dem, sier Tine.

Hun understreker at det er de ansatte i de enkelte virksomhetene i kommunen som sitter på ekspertisen på faget og arbeidsprosessene, og som kjenner til utfordringene med dagens løsninger. Det er også de som er tettest på innbyggerne det gjelder. Origo bidrar på sin side med spisskompetanse på teknologi, digital tjenesteutvikling, endringsledelse og tjenestedesign, samt informasjonssikkerhet og personvern. 

Artikkelen fortsetter under faktaboksen.

Hva ønsker Origo å oppnå gjennom å jobbe tjenestenært og helhetlig med viktige brukerreiser? 

  • Innbyggerne skal oppleve at kommunens tjenester henger godt sammen og er tilgjengelige når de har behov for det. Innbyggerne skal også oppleve at kommunen gradvis blir mer proaktiv i tildeling av rettighetsbaserte tjenester gjennom økt datadeling og automatisering.
  • Virksomhetene Origo samarbeider med skal oppleve at de styrker sin interne kompetanse på digital tjenesteutvikling. Gjennom å jobbe med kontinuerlig forbedring av tjenestene, vil også de interne arbeidsprosessene bli bedre og mer effektive.

Strategiske vurderinger bak nye satsinger

Ifølge Tine er det grundige vurderinger som ligger bak når Origo nå har pekt seg ut noen nye målgrupper og innbyggerbehov å rette seg inn mot.

– Oslo kommune leverer i dag mer enn 400 ulike typer tjenester til innbyggerne. Det å skulle prioritere hvilke av disse som er de viktigste er en tilnærmet umulig oppgave. Når Origo prioriterer hvilke satsinger vi går inn i, så er dette basert på analyse og innsikt, og det ligger en rekke strategiske vurderinger bak, forklarer Tine. 

– For det første ser vi på de store, tunge tjenestene i kommunen. Det er ofte snakk om lovpålagte tjenester, som gjerne er ressurskrevende og som koster mye penger. Dette innebærer også at det ofte er politisk viktige områder, sier Tine. 

Hun legger til at det er essensielt å finne startpunkter for satsingene som gjør det mulig med en stegvis og smidig tilnærming. 

– Det er naturligvis også viktig for oss å se et digitalt potensial i tjenesteutviklingen, hvor vi kan utnytte Origos spisskompetanse best mulig. Vi må dessuten se at det vil være mulig å gjennomføre endringer på området, og at de aktuelle virksomhetene ønsker et samarbeid, sier Tine.

I og med at det ligger i Origos oppdrag å bidra til bedre tjenester til innbyggerne ved hjelp av teknologi, tar Origos satsinger også gjerne utgangspunkt i innbyggerbehov. Dette gjør at mange av områdene treffer bydelene eller virksomheter som jobber innbyggernært. Noen av satsingsområdene treffer mange innbyggere, mens andre treffer færre, men kanskje mer sårbare grupper. 

Enklere tilgang til barnehage 

– I tillegg til at Origo vil utforske noen nye områder fremover, vil vi også bygge videre på flere av de satsingene vi allerede jobber med og styrke disse ytterligere, forklarer Tine. 

Barnehageområdet er et av disse områdene. Gjennom teamet automatiserte prosesser, har Origo jobbet tett sammen med bydelene og oppvekstsektoren for å automatisere redusert barnehagebetaling for foreldre med lav inntekt. Det har ført til at hele 90 prosent av søknadene om redusert foreldrebetaling nå blir automatisk fylt ut med data.

– Gjennom dette arbeidet har vi sett hvor store utfordringer som ligger i hele innbyggerreisen rundt barnehagesøknad og -opptak. Vi vet at mange foreldre opplever prosessen som veldig vanskelig og uforutsigbar, og at mange engster seg for å ikke få barnehageplass i tide til når permisjonen går ut, sier produktområdeleder for det nye satsingsområdet “Tilgang til barnehage” i Origo, Mariel Sletten. 

– Dette nye satsingsområdet er en naturlig forlengelse av det arbeidet vi allerede har gjort. Vi vil jobbe med å gjøre hele prosessen tryggere for alle foreldre som søker om plass i barnehage. Vi vil at de skal oppleve den som enklere, mer oversiktlig og forutsigbar, sier Mariel.

Ivaretakelse av eldre innbyggere

Også ivaretakelsen av de eldre innbyggerne vil være viktig for Origo framover. Origo har over tid jobbet med å forenkle tilgangen til forebyggende lavterskel-tjenester i bydelene gjennom Helseveiviseren. Det er en digital veiviser for de over 60 år, som hjelper både innbyggere selv og helsearbeidere i bydelene med å finne fram til riktig tilbud. Basert på erfaringene fra dette arbeidet, oppretter Origo nå et nytt område som skal jobbe mer helhetlig og overordnet med utviklingen av tjenester til seniorbefolkningen. 

– Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. I 2040 vil vi se en fordobling av antall innbyggere over 80 år. Det vil bli færre skattebetalere, og færre “hender” i helsesektoren per eldre innbygger. Vi er derfor nødt til å gjøre noe annerledes enn vi gjør i dag, sier Liv Arnica Forberg Hovland, produktområdeleder for det nyetablerte satsingsområdet i Origo “Bo hjemme lenger”. 

Som navnet tilsier, skal satsingsområdet legge til rette for at flere eldre blir boende hjemme lenger. 

– Dette er noe mange eldre også ønsker selv, understreker Liv Arnica.

Liv Arnica forklarer at satsingsområdet vil jobbe for at eldre innbyggere blir tilbudt riktige tjenester til rett tid, slik at flere opplever god helse og mestring. Dermed vil flere seniorer forhåpentligvis føle at det er trygt å bo hjemme lenger enn det som er vanlig i dag. 

– I første omgang vil vi se på hvordan eldre henvender seg til bydelen når de har behov for helsetjenester. Slik det er i dag, så søker innbyggerne gjerne på helsetjenester de kjenner til fra før, uten at det nødvendigvis er riktig tilbud. Bydelen bruker dermed unødvendig tid på å behandle saker som ender med avslag. Vi tester derfor nå ut egenkartlegging, slik at innbygger og bydel sammen har bedre forutsetning for å finne riktig tilbud, sier Liv Arnica.

Ser fram til nye samarbeid

Utover nysatsingene som etableres nå, vil Origo styrke området Helsedata i Oslo enda mer, mens området Åpen by blir mer spisset mot frivilligheten som målgruppe. 

– Vi ser fram til å bli enda bedre kjent med flere virksomheter i kommunen framover. Jeg gleder meg til å se hva de flinke folkene ute i tjenestene og i Origo kan få til sammen, sier Tine.

  • Laget av
    Therese Bergwitz-Larsen

    Kommunikasjonsansvarlig Kultur, kommunikasjon og HR

    Therese Bergwitz-Larsen er kommunikasjonsansvarlig i Oslo Origo. Therese jobber mye med å skrive og kommunisere rundt hva som foregår i og rundt Oslo Origo, både internt i kommunen og eksternt, blant annet her på Labs.