Ambulansearbeider i samtale med helsepersonell på Legevakta

– Vi skal lage en plattform for helsetjenester

En felles digital plattform for Oslo kommunes helsetjenester står på trappene. Men hvordan skal vi komme dit, og hva trenger vi fra leverandørmarkedet?

Oslo kommune leverer helsetjenester av høy kvalitet, og det vil vi fortsette med i fremtiden – til tross for at vi i 2040 vil ha dobbelt så mange innbyggere over 80 år som i dag. I tråd med visjonen vår i "Historien om Tim", skal innbyggeren oppleve kommunens tjenester som gode og enkle å bruke. Det betyr at vi blant annet må få på plass bedre og forenklende systemstøtte for helsepersonell, som igjen vil gjøre at helsehjelpen totalt sett blir mer effektiv. 

Forventningene til helsetjenestene har endret seg, og vil fortsette å endre seg. Innbyggere ønsker å være mer deltakende i egen behandling, og vil ha større innsyn i og kontroll over egne data. Teknologisk utvikling innen felt som telemedisin, sensor- og kommunikasjonsteknologi gir nye muligheter, men betyr også økt kompleksitet. 

For å møte morgendagens krav må vi være åpne for endring. I tillegg skal vi sørge for at Tim, innbyggeren vår, opplever kommunens tjenester som gode og enkle å bruke. Dette er bakteppet for at Oslo Origo og Helseetaten i Oslo kommune har startet arbeidet med en felles digital plattform for kommunale helsetjenester. Fokus frem mot 2023 er bedre systemstøtte for ny storbylegevakt.

Men hva betyr det egentlig at vi skal bygge plattform? Hvilken verdi ligger i en slik satsing, og hva betyr dette initiativet for våre samarbeidspartnere?

Vil inngå i et økosystem for helse

Selv om vi vet at endring er nødvendig, så må vi levere gode tjenester hver eneste dag, her og nå. Kontinuitet i leveranse er helt sentralt i vår satsing på plattform. En plattform må legge til rette for god samhandling mellom eksisterende systemer og nye moduler – den skal inngå i et økosystem for helse.

Begrepet “økosystem” er kjent fra biologien; et system hvor deltakerne er gjensidig avhengige av hverandre og som sammen med de naturlige omgivelsene danner et system. Hver aktør tilfører helheten en eller flere spesialiserte egenskaper.

I en helsekontekst er det pasientene, behandlerne og institusjonene som er aktørene, mens fysisk og digital infrastruktur utgjør miljøet rundt.

Oslo kommune satser på plattform for å øke sin evne til å dra nytte av og bidra i et nasjonalt økosystem for helse. 

Vi vil bygge en åpen plattform 

En plattform er der for å fasilitere rask utvikling av produkter og tjenester som kommer en sluttbruker til gode. Hvilke egenskaper en gitt plattform tilbyr varierer, men plattformtjenester er de delene av et system som er nyttige for alle applikasjoner på plattformen.

En viktig egenskap ved en plattform er at den legger til rette for interaksjon og samhandling. For eksempel kan en plattform tilby standardiserte kommunikasjonskanaler slik at to parter kan utveksle data.

Helseplattformen i Oslo kommune skal tilby like muligheter for alle aktører. Det vil være tydelige regler for deltakelse og streng tilgangsstyring. Vi skal ha et tydelig eierskap og en fast hånd på rattet, men har et sterkt ønske om å utvikle dette i partnerskap med privat næringsliv.

Vi skal ha et tydelig eierskap og en fast hånd på rattet, men har et sterkt ønske om å utvikle plattformen i partnerskap med privat næringsliv.

Eirik Vegler Broen Tech lead og løsningsarkitekt i Oslo Origo

Vi tror at de virkelig gode ideene vil komme fra små og store bedrifter som ønsker å levere bedre produkter til helsesektoren. For å senke terskelen for inngang i dette markedet, jobber vi med å levere robuste testmiljø befolket med rik syntetisk data. 

Helse i Oslo handler ikke bare om hva som skjer innenfor bygrensen. Derfor skal vår plattform for helsedata ikke være en isolert digital øy – den skal være åpen. Vi ønsker å bidra til å nå målet om én innbygger – én journal, og vil gjøre det sammen med gode krefter både fra offentlig og privat sektor. 

Vil Oslo bygge sitt eget Akson?

Oslo kommune bygger plattform – vi lager ikke et eget journalsystem. Målet er et system som er ryddig, sikkert, og som gir fleksibilitet i valg av løsninger. Plattformen må se fremover og invitere til innovasjon, samtidig som vi må støtte dagens systemportefølje. 

Markedet for helsesystemer er i endring. Kundene har endret forventninger til eierskap og interoperabilitet, samtidig som nye store internasjonale aktører ønsker seg inn i et lukrativt marked.

Den klassiske applikasjonen som lever i sin egen silo er ikke lenger konkurransedyktig. De aktørene som ønsker å ha en posisjon i markedet om 10 år, må tilpasse seg. En fremoverlent kunde som Oslo kommune kan være en viktig partner i en slik omstillingsprosess. 

Oslo kommune skal ikke selv lage funksjonalitet som vi kan anskaffe i markedet. Vår plattform vil være basert på tjenester fra de store skyleverandørene og hyllevare. Der vi kan, vil vi legge til rette for bruk av nasjonale felleskomponenter og standarder, og tjenester fra program for helhetlig samhandling. Vi jobber også aktivt inn mot standardiseringsorganisasjoner som HL7 Norge.

Hvordan ser fremtiden ut?

Helsesektoren er stor, og vi tror det er en umulig oppgave å forsøke å lage noe som skal passe alle fra dag én. Vi vil forsøke å finne frem til de mest nødvendige komponentene og starte der. Målet er å få i drift en enkel plattform som fungerer og leverer verdi til brukerne. 

Ikke alle deler av plattformen vil bestå av teknologi; like viktig er rutiner, felles standarder, og forretningsprosesser. Vi vet for eksempel at vi trenger god forvaltning rundt åpne APIer, begreper og informasjonsmodeller. Derfor satser vi tungt på informasjonsforvaltning både i form av mennesker og verktøy.

Vi mener også at solid håndtering av identitet, både for innbyggere, ansatte og maskiner er essensielt for å lykkes, og dette er også et funksjonsområde vi går tidlig inn i. Den første versjonen av plattformen vil også tilby kjøremiljø, lagring, tjenester og verktøy knyttet til sikkerhet, overvåkning og analyse.

Etter at vi har på plass den tynneste versjonen av en fungerende plattform, skal videreutvikling skje gradvis og aldri stoppe. 

Plattformen vår er i en tidlig fase og mye kommer til å endre seg. Planen er å starte smått og vokse i takt med at vi tar for oss konkrete problemstillinger.

Vi ønsker å senke terskelen for å være leverandør til og for Oslo kommunes helsetjenester.

I dette ligger også et ønske om å få til en fruktbar dialog med dagens og morgendagens leverandørmarked, med mål om at vi sammen kan få til et mer fleksibelt systemlandskap enn vi har i dag. 

Hva trenger helsesektoren i Oslo fremover? Hva ønsker leverandørene fra oss? Hvordan kan vi sammen bygge noe som gagner både privat sektor og innbyggere? Dette ønsker vi å utforske i tiden framover. 

  • Laget av
    Eirik Vegler Broen

    Tech lead Helsedata i Oslo

    Eirik Vegler Broen (42) er ansatt som løsningsarkitekt i Oslo Origo. Eirik er tech lead og arkitekt i satsingen “Helsedata i Oslo”. Han deler tiden sin mellom å jobbe kodenært og å være tett på forretningssiden.

    Portrettbilde av Eirik Vegler Broen